ПиДиПиИ Трейд енд Трейнинг


ПиДиПиИ Трейд енд Трейнинг ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-15397-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 3 300.00лв., от които     2 805.00лв. европейско и 495.00лв. национално съфинансиране.
 
Продължителността нa проекта е 3 месеца с начална дата 23.09.2020 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-15397-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от     ПиДиПиИ Трейд енд Трейнинг ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.